تبلیغات
زندگی شیرین است - خدایا گفتی فرشته ای بر ما قرار دادی تا سنگی بر پای ما خراشی نیندازد.امیدم همه به توست