تبلیغات
زندگی شیرین است - زندگی!امروز می نوسیم برای زندگی, اگر غمی بود عیبی ندارد میهمانش میكنیم, خودش پشیمان می شود. بامن باش..